Back to Top

Kredittvurdering.org

Det du lurer på om kredittvurdering og betalingsanmerkninger.

Betalingsanmerkninger

Hva er betalingsanmerkninger?

Det de fleste forbinder med betalingsanmerkninger er det vi liker å omtale som negative betalingsanmerkninger, typisk en inkassosak hvor det er igangsatt rettslige skritt, eller avhold utleggsforretning.

Betalingsanmerkninger kan være mye mer enn dette og noen er nødvendigvis ikke noe særlig alvorlige selv om de sannsynligvis trekker ned din kredittverdighet noe, dette er typisk en tinglysning om salgspant når du kjøper formuesgoder som bil hvor et billån er sikret med pant i bilen. En slik anmerkning ødelegger ikke din kredittverdighet, men kan redusere dine muligheter for forskjellige typer lån da en potensiell kreditor ser at du allerede er registrert med annen gjeld.

Negative betalingsanmerkninger som ødelegger din kredittverdighet!

Følgende typer betalingsanmerkninger vil normalt medføre avslag på de aller fleste søknader om lån, kreditter og abonnementer som medfører en kredittrisiko:
 • Betalingsanmerkninger som skyldes en uomtvistet inkassosak hvor rettslig innkrevning er igangsatt kan registreres tidligst 30 dager etter igangsetting av rettskritt.
 • Betalingsanmerkninger fra utleggsregisteret etter avholdt utleggsforretning.
 • Registrert pågående gjeldsordning eller åpning av gjeldsforhandlinger.
 • Pågående personlig konkursbehandling eller nylig personlig konkurs.
 • Opplysninger om tvangsforretninger.
 • Misligholdt avdragsordning hos inkassobyrå.
 • Frivillig betalingsanmerkning hvor skyldner selv har bedt om å bli sperret for kredittsjekk ved såkalt kredittsperre.
 • Rettskraftig dom på pengekrav som ikke er betalt innen betalingsfristen i dommen.
 • Konkurskarantene.
 • Opplysninger om at personen er umyndiggjort.
 Følgende typer betalingsanmerkninger vil normalt ikke medføre automatisk avslag på en kredittvurdering, men kan påvirke vurderingen i negativ retning:
 • Frivillige panteheftelser i løsøreregistret og i eiendomsregisteret.

Du kan lese mer om de forskjellige typene betalingsanmerkninger her.

Hvilke andre forhold enn betalingsanmerkninger har betydning når det foretas kredittvurdering av meg?

Når det foretas en kredittvurdering av deg så legges en rekke grunndata til grunn for å avgjøre din kredittverdighet. De fleste kredittopplysningsbyråene, om ikke alle, har utarbeidet sine egne varianter av en kredittscore når det foretas en kredittvurdering av en person.

Dette gjøres for at mindre kyndige personer skal kunne ta en riktig beslutning uten å ha dypere forståelse av kredittvurderingsfaget. Mange kredittvurderingstjenester har en så enkel løsning at det tilsvarer trafikklys. Grønn er automatisk godkjenning og rødt er automatisk avslag. Gult betyr gjerne at saken skal vurderes nærmere manuelt eller kan også gi automatisk avslag i enkelte tilfeller. Det er spesielt i forhold meg begrenset kredittrisiko hvor slike løsninger automatisk gir godkjenning ved "grønt lys".

Andre forhold enn betalingsanmerkninger som vektlegges ved en kredittvurdering:
 • Inntektsopplysninger fra de siste 3 årene fra skattelistene er normalt det som ilegges størst vekt etter eventuelle negative betalingsanmerkninger. Her er det ikke bare inntektens størrelse som har betydning, men også forhold mellom inntekt og skatt (lav skatt er et tegn på mye gjeldsfradrag som tilsier at personen allerede har mye gjeld), samt stabiliteten i inntekten. En jevn og stabil økning i inntekt er positivt.
 • Opplysninger fra gjeldsregistrene. Det relativt nye gjeldsregistrene er en ny viktig faktor når det gjelder kredittvurdering og kredittverdighet. Her kommer all usikret gjeld frem og legges til grunn som en del av kredittvurderingen, inkludert ubenyttede kreditter slik som kredittgrense på et kredittkort.
 • Adressehistorikk. Personer som flytter ofte, har statistisk høyere risiko enn personer som flytter sjeldent.
 • Adresse. Hvor du bor kan ha betydning. Enkelte plasser i landet har mye høyere andel av mislighold enn andre landsdeler.
 • Næringsinteresser. Næringsinteresser kan medføre en risiko for at personen kan bli erstatningsansvarlig i spesielle tilfeller. Dette gjelder også i selskaper hvor du ikke har eierinteresser og som i utgangspunktet har begrenset ansvar som i et aksjeselskap. Til og med dersom du sitter i styret i et borettslag så kan dette trekke ned din kredittverdighet, men normalt i særdeles begrenset grad.
 • Dersom du er registrert som selvstendig næringsdrivende eller deltaker i et ANS/ DA eller lignende foretaksformer med personlig ansvar så vil dette normalt medføre økt risiko og dertil påfølgende lavere kredittscore.
 • Annet statsborgerskap enn Norsk. Statsborgerskap fra EU land, USA og andre kjente I-land er likevel et bedre utgangspunkt enn statsborgerskap i U-land. I mange U-land er det nærmest umulig å forfølge et gjeldskrav.
 • Alder. Enkelte aldersgrupper har statistisk høyre risiko enn andre.
Dette skal ikke ha betydning for din kredittscore ved kredittvurdering og skal heller ikke komme frem når noen foretar en kredittsjekk av deg ( de fleste punktene er det heller ikke anledning til å lagre):
 • Religion eller andre former for livssyn og politiske holdninger.
 • Opplysninger om straffedommer eller lovovertredelser, uavhengig av kilde til dette.
 • Rase, etnisk bakgrunn.
 • Helsemessige forhold.
 • Opplysninger fra politi eller strafferegisteret eller tilsvarende opplysninger som er hentet fra andre kilder om at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling.
 • Seksuell legning.
 • Medlemskap i fagforeninger.
 • Hvor ofte du kredittvurderes. Selv om hyppige kredittvurderinger kan være et negativt tegn så er det ikke lov å legge dette til grunn ved kredittvurdering.
 • Skatteopplysninger eldre enn de 3 siste årene eller andre foreldete opplysninger.
Når skal betalingsanmerkninger slettes?

Hvilke slettefrister som gjelder for betalingsanmerkninger er regulert i konsesjonsvilkårene for kredittopplysningsbyråene. Betalingsanmerkninger som gjelder et pengekrav skal slettes når fordringen er oppgjort. Dersom fordringen gjelder et pengekrav og ikke er oppgjort skal den likevel slettes innen 4 år fra den ble lovlig registrert. Samme fordringen kan imidlertid registreres på nytt ved nye rettslige skritt.

 Andre opplysninger fra offentlige registre som ikke er registrert til et bestemt pengekrav kan normalt være registrert så lenge opplysningene fortsatt er aktuelle og lovlig registrert i andre offentlige registre, typisk opplysninger om tvangsforretninger i fast eiendom eller løsøre. Opplysninger om gjeldsforhandlinger skal slettes når en gjeldsordning stadfestes. Dersom dette gjeldsforhandlingene ikke fører frem skal opplysningen uansett slettes innen ett år. Opplysning om gjeldsordning skal slettes når gjeldsordningen er avsluttet.

Andre regler om betalingsanmerkninger for foretak

Denne artikkelen er skrevet med henblikk på kredittvurdering av privatpersoner. For foretak gjelder egne regler. I stor grad er reglene like, men det er en del viktige forhold som skiller. For det første skal det mindre til å registrere en betalingsanmerkning på et foretak da det i slike tilfeller ikke er krav til at det skal være igangsatt rettslige skritt. Det andre naturlige skillet er at det er regnskapsopplysninger som legges til grunn i stedet for personlige inntektsopplysninger. Ellers er det en del mindre forhold som også kan være annerledes. Vi henviser forøvrig til vår generelle ansvarsfraskrivelse.